AVKOMSPREMIERING AV KALDBLOD I NORGE

Steine Koso med sløyfene for 1. preie individ (kvit) og ELITE avkom (nasjonalfarget).

Steine Koso med sløyfene for 1. preie individ (hvit) og ELITE avkom (nasjonalfarget).

I Norge har vi nå to former for avkomspremiering av hopper, begge har ordet ELITE i benevningen, og det har skapt forvirringer og sammenblandinger. Med denne artikkelen skal vi prøve å rede ut begrepene, slik at det blir mer klart og ikke blandet i sammen. Den første avkomspremieringen er ELITE for avkom oppnådd på offisiell utstilling arrangert av Norsk Hestesenter (NHS). Der melder eier/utstiller hesten til bedømming, møter på en offisiell utstilling og får en bedømming av sine avkom. Avkommene må ikke lengre møte på utstillingen, slik som det var tidligere. Vanligvis stiller også da hoppa til individbedømmelse (eksteriør og prestasjoner) . For avkom kan hoppa da få premieringen Elite, A, AB, B eller C. For individ kan hoppa få 1. premie (hvit sløyfe),  2. premie (rød sløyfe), 3. premie (blå sløyfe) eller godkjent (grønn sløyfe). Hingster kan også få en den samme avkomspremiering, men dette er en ren ”skrivebordpremiering” av hingstens avkom, og utføres av kåringsnemnda.  Den andre avkomspremieringen er en utnevnelse som DNT innførte 2012, der en komitè bedømmer hoppenes avkom og de som har høy status kan få utmerkelsen ”DNTs Eliteavlshoppe”. Dette bygger på en modell fra Sverige, som de har hatt i mange år.

 

I Norge har vi en mangeårig tradisjon på å melde og vise hoppene våre (og unghester) på en utstilling. Tidligere kunne en kaldblodshoppe få maks 2.premie om hun ikke hadde avkom, og hun kunne også bare få godkjent om hun var ustartet. I individbedømmelsen lå det på hopper som hadde avkom også en bedømmelse av avkommene. I tillegg kunne hoppa (og hingster) meldes med avkomgruppe, der de beste avkommene til hesten måtte møte på utstillingen og de aller beste avlshoppene kunne da få 1. premie avkom. I 2010 ble reglene for dette endret, til dagens regler der individbedømmelsen bare beskriver individets eksteriør inkl. bevegelser og prestasjoner, mens avkomspremieringen bare tar hensyn til avkommenes prestasjoner.

 

Nedenfor finnes det linker med tabeller over de norske hoppene som har 1) fått ELITE for avkom og 2) fått utmerkelsen ”DNTs Eliteavlshoppe”. Fire hopper har både oppnådd Elite og er tildelt DNTs Eliteavlshopper; Norheim Elle, Voje Lykka, Lona Troll og Moe Vilja. Av de hopper som har ELITE for avkom på utstilling er det fire hopper som i tillegg har 1. premie for individ; Steine Koso, Moe Vilja, Søstra og Voje Lykka.

 

DNTs Eliteavlshopper:

I 2012 startet DNT utnevning av hederstittelen DNTs Eliteavlshopper. Målet med ordningen var å sette fokus på de beste avlshoppene av begge raser i Norge, for å hedre mødrene til våre beste løpshester og framheve deres betydelse for travsporten. Eierne av disse DNTs Eliteavlshopper har på lørdagen i Oslo Grand Prix-helga fått utdelt sine hedersdiplomer.  Betegnelsen brukes også i auksjonskataloger mm og den er innlagt i sportsystemet. Nåløyet for å bli utnevnt er og skal være trangt. På denne måten er målet for DNT hvert år å utnevne 1-5 nye Eliteavlshopper av hver rase. I 2012 derimot ble hopper som har hatt avkom som er født etter 2000 tatt med i betraktningen, siden dette var første året utmerkelsen ble delt ut.

 

I følge utsagn av komiteen til fagpressen (TGN) var kriterier som lå til grunn ikke kjent for andre enn komiteen, men det kom fram at avlshoppene som var mor til årgangstoppene og/eller elitehestene var av de aktuelle, men at også hoppas hele produksjon og bredde var avgjørende.

 

DNTs Eliteavlshopper 2012

DNTs Eliteavlshopper 2013

DNTs Eliteavlshopper 2014
DNTs Eliteavlshopper 2015

DNTs Eliteavlshopper 2016

 

ELITE for avkom på offisiell utstilling:

Åtte kaldblodshopper har fått Elite for avkom på offisiell utstilling i Norge. Se oversikt her: Kaldblodshopper med ELITE for avkom på off utstilling pr 2013.

 

Også kriteriene for avkomspremieringen av hopper på offisiell utstilling er ikke nedfelt i avlsplanen, men DNTs avlskomitè har gitt dommerne rettningslinjer å gå etter der avkommenes meritter poengsettes.

Reglementet for avkomvurdering er som følger:

Utdrag fra gjeldende utstillingsreglement ved Norsk Hestesenter:

 

  • § 9 AVKOMSVURDERING

 

a)Hingster.

Teoretisk avkomsvurdering skal foretas av hingster som er i norsk eie og som har virket i norsk avl. Oppnevnt kåringsnemnd foretar vurderingene etter kriterier nedfelt i de respektive avlsplaner.

 

En hingst kan ved avkomsvurderingen tildeles en av følgende avkomspremier

Elite  Utmerket nedarvingsevne

A       Meget god nedarvingsevne

AB    God nedarvingsevne

B       Middels nedarvingsevne

C       Negativ nedarvingsevne

 

Eier skal motta informasjon om forestående avkomsvurdering og gis anledning til å sende inn dokumentasjon av avlsresultater.

 

b) Hopper.

1.Framvisning av avkomsgruppe på offisiell utstilling.

Hopper kan tildeles avkomspremie når den stilles sammen med følgende antall avkom:

a) Hopper 11 år og eldre: Minst 4 registrerte avkom 2 år og eldre, etter minst 2 fedre.

b) Hopper 10 år og yngre: Minst 3 registrerte avkom 2 år og eldre, etter minst 2 fedre

 

2.Teoretisk avkomsvurdering.

Hoppa kan meldes til og møte på utstilling for teoretisk avkomsvurdering når den har minst 4 avkom 3 år eller eldre som er utstilt og har dokumenterte prestasjoner.

 

En hoppe vil kunne tildeles en av følgende avkomspremier

Elite  hvit sløyfe

A       rød sløyfe

B       blå sløyfe.

 

Ved avkomsvurdering av hopper skal opplysninger om alle registrerte avkom tas med i katalogen. Avkomsvurderingen skal foregå på en offisiell hesteutstilling med minst 3 dommere. Innmelding av avkomsgruppe sendes på vanlig måte for vedkommende utstilling. Dommerprotokoll og utskrift av bedømmelsen skal behandles på samme måte som for individbedømmelse.