Referat fra generalforsamling i Veikle Balder 24.02.18.

 

Lørdag 24. februar 2018 kl 18.00 på Thon Hotel Linne.

 

Det var 26 medlemmer tilstede. DNTs styreleder Knut Weum og TGNs redaktør Truls G. Pedersen var også tilstede.

 

 1. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

Det var ingen innvendinger til innkallingen og sakslisten, og dette ble godkjent.

 

 1. Valg av ordstyrer

Knut Weum ble valgt ved akklamasjon.

 

 1. Valg av referent og to personer til å skrive under møteprotokollen

Cecilie H. Andersson ble valgt som referent ved akklamasjon.

Jan Schou og Freddy S. Andersen ble valgt til å skrive under protokollen ved akklamasjon.

 

 1. Behandle og godkjenne styrets årsmelding

Sekretær Vidar Arnesen leste årsmeldingen punkt for punkt. Noen punkter ble kommentert:

 • Styret er fornøyd med 10 % økning av medlemsmassen i 2017, og jobber for ytterligere 10 % økning for 2018.
 • Leder Fredrik Eng berømmet styrets medlemmer og de ulike komiteene for meget godt utført jobb i beretningsåret.
 • Veikle Balders strategi i det politiske samarbeidet er å være godt forberedt med dokumentert bakgrunnsinformasjon og ha saklige framlegg uten å være «aggressive».
 • Tor Martin Moe ga styret honnør for å ta tak i travpolitiske utfordringer og den måten dette blir gjort på.
 • Cecilie H. Andersson berømmet styret for profileringen av Lannem Silje og føllet rundt finalen i Veikle Balder Cup.

Årsmeldingen ble enstemmig vedtatt.

 

 1. Behandle og godkjenne styrets årsregnskap og budsjett

Kasserer Lasse Holmen redegjorde for regnskapet og kommenterte de ulike postene. Det var et underskudd på kr 43 961,23. Det ble forklart med at det er betalt for tre utgivelser i 2017, mot en i 2016, at TGN har blitt brukt til å lage ny layout på Årskavalkaden og økte kostnader rundt Landsfinalen. Revisjonsberetningen ble lest opp.

 

Regnskapet ble enstemmig vedtatt, og styret ble gitt ansvarsfrihet.

 

Kasserer Lasse Holmen redegjorde for budsjettet og kommenterte de ulike postene. Det er budsjettert med et underskudd på kr 6500.

 

Budsjettet ble enstemmig vedtatt.

 

 1. Fastsette medlemskontingent for neste kalenderår

Medlemskontingenten er på kr 350, og det foreslås uendret. Det ble enstemmig vedtatt.

 

 

 1. Foreta valg i følgende rekkefølge:
 • leder for ett (1) år

Valgkomiteens innstilling: Fredrik Eng.

 

 • øvrige styremedlemmer

Valgkomiteens innstilling: Lasse Holmen og Vidar Arnesen.

 

 • nestleder blant styrets medlemmer

Valgkomiteens innstilling: Målfrid Vatne.

 

 • varamedlemmer til styret

Valgkomiteens innstilling: 1. Stine Marlen Bendiksen. 2. Anita Henriksen. 3. Merete Viksås.

 

 • to (2) revisorer, samt ett (1) varamedlem

Valgkomiteens innstilling: Leif B. Hauge og Jorun Åse Eide Raknes. Vara: Roar Hop.

 

 • valgkomité (tre (3) medlemmer og ett (1) varamedlem)

Valgkomiteens innstilling: Cecilie H. Andersson (3 år). Vara: Hilde Mari Stumberg.

 

 • redaksjonskomité

Valgkomiteens innstilling: Målfrid Vatne, Vidar Arnesen og Guri Gjermundshaug.

 

 • utstillingskomité

Valgkomiteens innstilling: Målfrid Vatne, Tor Finstad, Tor Ørjan Johansen, Egle Morstad og Ola Martin Aasen.

 

Alle ble valgt ved akklamasjon.

 

 

 1. Fastsettelse av godtgjørelse til styremedlemmer og kasserer/sekretær

Valgkomiteens innstilling: Uendret. Leder kr 10 000, øvrige styremedlemmer kr 2 000. Kjøregodtgjørelsen er på 2 kr pr. km. Det ble enstemmig vedtatt.

 

 1. Innkomne saker fra styre og medlemmer

Disse sakene ble behandlet før sak 4:

 • Styrets forslag til lovendringsforslag § 3 og § 5 ble enstemmig vedtatt.
 • Valgkomiteens lovendringsforslag § 8 ble enstemmig vedtatt.
 • Bjørn Kåre Herbjørnrøds forslag om «Åpen post» etter generalforsamlingen ble enstemmig vedtatt.
 • Sverre Stangs og styrets forslag om endring i tildelingskriterier til Veikle Balders Hederspris er sammenfallende og ble enstemmig vedtatt.

 

Etter generalforsamlingen ble Veikle Balders Hederspris utdelt til Henrik Kulblik og Tor-Martin Moe for fortjenestefull innsats for kaldblodshesten. Deretter var det «Åpen post».