Spørreundersøkelse vedrørende oppdretterpenger blant Veikle Balders medlemmer.

 

 

I dialogmøter mellom DNTs administrasjon og de samarbeidende organisasjonene har Veikle Balder tatt opp forskjellen i utbetaling av oppdretterpenger mellom traverrasene. Det totale beløpet knyttet til forpliktede oppdretterpremier fra løp på norske baner for hele 2016 ble kr. 25 479 808,- hvorav det til kaldblodshestene har blitt utbetalt kr. 11 483 333,- og til varmblodshestene kr. 13 995 975,- I 2016 startet det 1865 kaldblodshester som til sammen tjente 87387150,- på norske baner. I 2016 startet det 1727 varmblodshester som tjente til sammen 81646250,- på norske baner. Hver kaldblods starthest tjente 46856,4 kr i gjennomsnitt i Norge. Oppdretterne av disse fikk i snitt utbetalt 6157,3 i oppdretterpenger(13%). Hver varmblods starthest tjente 47276,3 kr i gjennomsnitt i Norge. Oppdretterne av disse fikk i snitt 8104,2 kr i oppdretterpenger(17%).

Hvis man legger til grunn at disse tallene er beregnet ut fra startende hester og at kaldblodshesten har lavere startprosent, blir forskjellen enda større. Vi har ennå ikke fått noen fullgod redegjørelse for dette forholdet, slik vi har etterlyst. Satsene for oppdretterpremier er høyere i Sverige for kaldblodshesten enn i Norge, i strid med norsk – svensk kaldblodsavtale. DNT er raseorganisasjon for kaldblodstraveren med ansvar for bevaring og forvalting av rasen. Som en særnorsk hesterase bør kaldblodshesten, etter Veikle Balders mening, sikres likeverdige oppdretterpenger som svenske kaldblodshester og norskfødte varmblodshester.

Veikle Balder gjennomførte en spørreundersøkelse på e-post blant sine medlemmer mellom den 16. og 20. Oktober 2017. Vi har pr 21. Oktober i år 721 medlemmer men vi har e-postadresse til 560. Det ble derfor sendt ut 560 spørreskjemaer. Vi mottok 255 svar, hvorav 200 var komplette. Vi stilte 6 spørsmål:

 

 1. Hva er din funksjon i travet?
 2. Eier(46,3%)
 3. Oppdretter(34,9%)
 4. Kusk(1,6%)
 5. Trener(6,3%)
 6. Annet(10,9%)

 

Flere deltakere savnet å kunne krysse av på flere svaralternativer på spm. 1.

 

 1. Er du fornøyd med dagens oppdrettersatser?
 2. Ja(38.4%)
 3. Nei(56.1%)
 4. Annet(4,5%)

 

 1. Hvordan bør oppdretterpengene fordeles?
 2. Det bør gis høyest satser til unghestene(29,2%)
 3. Det bør være lik sats under hele karrieren(64,3%)
 4. De eldste hestene bør ha høyest satser(1,0%)
 5. Annet(5,5%)

 

 

 1. Hvis du kunne velge mellom økte oppdretterpenger og økte hesteeierpremier ville du valgt..
 2. Økte oppdretterpremier(27,0%)
 3. Økte hesteeierpremier(68,5%)
 4. Annet(4,5%)

 

 1. Oppdretterpenger opptjent i utlandet bør utbetales etter følgende prinsipp..
 2. Uavkortet og etter samme prinsipp som i Norge(63,3%)
 3. Det bør ikke utbetales oppdretterpenger på utenlandsstarter(5,5%)
 4. Det bør settes av en pott til fordeling som i dag(26,6%)
 5. Annet(5,5%)

 

 1. Oppdrettersatsene er i dag forskjellige for varm og kaldblodshester. Jeg synes..
 2. Det er fornuftig da hesterasens egenskaper og utvikling er forskjellig(17,0%)
 3. Det bør være like satser for begge raser uavhengig av forskjell i utvikling og egenskaper(80,5%)
 4. Annet(2,5%)

 

 

Konklusjon: Det er på langt nær alle medlemmer som har svart på undersøkelsen. Bakgrunnen kan være at den er gjort på e-post med forholdsvis kort frist.  Man kan også diskutere om det skulle vært stilt andre evt. flere spørsmål, men hensikten var å gjøre det enkelt. Man skal derfor være forsiktig med å legge for mye i resultatet, men ta resultatet for det det er. Vi synes uansett at vi fikk høy svarprosent forholdene tatt i betraktning. Det sier oss at Veikle Balders medlemmer er engasjert i dette temaet. Det bør også legges til at svarene på spørsmål 3 og 4 samsvarer godt med en spørreundersøkelse vi gjorde i 2015. Vi synes vi kan konkludere med at:

 

–           Flertallet av Veikle Balders medlemmer er misfornøyd med dagens oppdrettersatser.

–           De fleste av Veikle Balders medlemmer mener det bør utbetales lik prosentsats gjennom hele karrieren i oppdretterpenger.

–           Veikle Balders medlemmer mener, stort sett, at økte hesteeierpremier er viktigere enn økte oppdrettersatser.

–           Veikle Balders medlemmer mener det bør uavkortet utbetales oppdretterpenger på starter i utlandet etter samme prinsipp som i Norge.

–           Veikle Balders medlemmer mener, i hovedsak, det bør være likeverdige satser for varm og kaldblodshester med tanke på oppdretterpenger.

 

 

 

Elverum 25.10.17

 

Fredrik Eng

Leder Veikle Balder